Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá futbalu

 

                                                            Pravidlá futbalu (2011)


POZNÁMKY K PRAVIDLÁM FUTBALU

Úpravy

Ak sú dodržané základné princípy, obsiahnuté v týchto pravidlách, pre stretnutia hráčov do 16

rokov, pre ženy, veteránov (hráčov starších ako 35 rokov), alebo pre telesne postihnutých hráčov, sa

ich aplikácia môže primerane prispôsobiť.

Možné sú niektoré z nasledovných úprav:

- rozmery hracej plochy

- veľkosť, hmotnosť alebo materiál lopty

- dĺžka hracieho času

- počet a spôsob striedania hráčov

Iné úpravy sú dovolené len so súhlasom Medzinárodného výboru pre pravidlá (ďalej IFAB).

Muži a ženy

Používanie mužského rodu v Pravidlách futbalu vo vzťahu k rozhodcom, asistentom rozhodcu,

hráčom a funkcionárom je len pre zjednodušenie textu a týka sa oboch pohlaví rovnako.

 

OBSAH PRAVIDIEL FUTBALU

Pravidlo 1 Hracia plocha

Pravidlo 2 Lopta

Pravidlo 3 Počet hráčov

Pravidlo 4 Výstroj hráčov

Pravidlo 5 Rozhodca

Pravidlo 6 Asistenti rozhodcu

Pravidlo 7 Hrací čas

Pravidlo 8 Začiatok hry a nadväzovanie na hru

Pravidlo 9 Lopta v hre a mimo hry

Pravidlo 10 Dosiahnutie gólu

Pravidlo 11 Hráč mimo hry

Pravidlo 12 Zakázaná hra a nešportové správanie

Pravidlo 13 Voľné kopy

Pravidlo 14 Pokutový kop

Pravidlo 15 Vhadzovanie lopty

Pravidlo 16 Kop od bránky

Pravidlo 17 Kop z rohu

 

Postupy na určenie víťaza stretnutia

Technická zóna

Náhradný rozhodca a náhradný asistent rozhodcu

Doplňujúci výklad pravidiel a odporúčania pre rozhodcov

Normy IFAB

 

PRAVIDLO 1 HRACIA PLOCHA

Povrch hracej plochy

Stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch, podľa pravidiel príslušnej súťaže.

Farba umelých povrchov musí byť zelená.

Ak sú v súťažiach reprezentačných alebo klubových družstiev využívané umelé povrchy, musia

spĺňať podmienky „Koncepcie kvality FIFA pre umelé trávniky“ (FIFA Quality Concept for Football

Turf) alebo podmienky „Medzinárodného štandardu pre umelý trávnik“ (The Intenational Artificial

Turf Standard), pokiaľ FIFA neudelí iné špeciálne povolenie.

Označenie hracej plochy

Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s vyznačenými čiarami. Tieto čiary sú súčasťou plochy, ktorú

ohraničujú. Dve dlhšie ohraničujúce čiary sa nazývajú postranné čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú

bránkové čiary.

Hracia plocha je rozdelená na dve polovice stredovou čiarou, ktorá spája stredy dvoch postranných

čiar. Stredová značka označuje stred stredovej čiary. Okolo nej je vyznačený stredový kruh

s polomerom 9,15 m.

Mimo hracej plochy sa vyznačujú značky (čiary, kolmé na bránkové alebo postranné čiary) vo

vzdialenosti 9,15 m od rohového oblúka. Je to na uľahčenie kontroly, či brániaci hráči dodržujú túto

vzdialenosť pri zahrávaní kopu z rohu.

Rozmery

Dĺžka postrannej čiary musí byť väčšia ako dĺžka bránkovej čiary. Maximálna dĺžka postrannej čiary

je 120 m, minimálna dĺžka 90 m. Maximálna dĺžka bránkovej čiary je 90 m, minimálna dĺžka je

stanovená na 45 m. Všetky čiary musia mať rovnakú šírku, ktorá nesmie presiahnuť 12 cm.

Rozmery pre medzinárodné stretnutia

Postranná čiara: maximum 110 m, minimum 100 m. Bránková čiara: maximum 75 m, minimum 64

m.

Bránkové územie

Vo vzdialenosti 5,5 m od vnútra každej bránkovej žrde sú kolmo na bránkovú čiaru do vnútra hracej

plochy vyznačené dve čiary tiež v dĺžke 5,5 m. Sú spojené čiarou, rovnobežnou s bránkovou čiarou.

Plocha, takto ohraničená, sa nazýva bránkové územie.

Pokutové územie

Vo vzdialenosti 16,5 m od vnútra každej bránkovej žrde sú kolmo na bránkovú čiaru smerom do

vnútra hracej plochy vyznačené dve čiary tiež v dĺžke 16,5 m. Sú spojené čiarou, rovnobežnou

s bránkovou čiarou. Plocha takto ohraničená sa nazýva pokutové územie.

Vo vnútri každého pokutového územia vo vzdialenosti 11 m od stredu bránkovej čiary, je

vyznačená značka pokutového kopu.

Od stredu každej značky pokutového kopu sa mimo pokutového územia vyznačí oblúk

s polomerom 9,15 m (pokutový oblúk).

Rohová zástavka

V každom rohu hracej plochy musí byť umiestená zástavka, na žrdi minimálne 1,5 m vysokej

s tupým zakončením. Na každom konci stredovej čiary môže byť umiestená zástavka, vo vzdialenosti

najmenej 1 m mimo postrannej čiary.

Rohový oblúk

Od každej rohovej zástavky sa na hracej ploche vyznačí štvrť kruh s polomerom 1 m.

Bránky

Bránka musí byť umiestená v strede každej bránkovej čiary. Každú bránku tvoria dve zvislé žrde,

postavené v rovnakej vzdialenosti od rohových zástaviek a spojené sú bránkovým brvnom. Bránkové

žrde a brvno musia byť vyrobené z dreva, kovu alebo iného schváleného materiálu. Ich prierez musí

byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický a nesmie byť nebezpečný pre hráčov. Vnútorné

strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú brvnom, ktorého spodný okraj je

2,44 m nad zemou.

Obe bránkové žrde a brvno musia mať rovnakú šírku a hĺbku, ktorá nepresahuje 12 cm. Bránková

čiara musí mať rovnakú šírku ako bránkové žrde a brvno. Siete môžu byť upevnené na bránkových

žrdiach, na brvne a na zemi za bránou. Musia byť vhodne podopreté a umiestnené tak, aby mal

brankár dostatočný priestor na hru. Bránky musia mať bielu farbu.

Bezpečnostné hľadisko:

Bránky musia byť bezpečne ukotvené v zemi. Prenosné bránky môžu byť použité, len ak vyhovujú

tejto požiadavke.

Rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)

Rozhodnutie 1

Tam, kde je zriadená technická zóna, musí vyhovovať požiadavkám stanoveným Medzinárodným

výborom pre pravidlá (IFAB). Sú uvedené v osobitnej časti pravidiel, nazvanej „Technická zóna“.

 

PRAVIDLO 2 LOPTA

Vlastnosti a rozmery lopty

Lopta:

- musí byť guľatá

- má byť vyrobená z kože alebo z iného vhodného a schváleného materiálu

- nesmie mať obvod väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm

- nemá mať na začiatku stretnutia hmotnosť väčšiu ako 450 g a menšiu ako 410 g

- má mať tlak, ktorý sa rovná 0,6 – 1,1 atmosféry na úrovni hladiny mora.

Výmena poškodenej lopty

Ak sa lopta poškodí v priebehu hry:

- rozhodca hru preruší a dá loptu vymeniť

- na hru znova nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná lopta poškodila.

Výnimkou je, keď sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri bránkového územia.

Vtedy rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou

čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.

Ak lopta praskne alebo sa poškodí počas vykonania pokutového kopu alebo počas kopu zo značky

pokutového kopu, predtým ako sa jej dotkne iný hráč alebo narazí na bránkové brvno, či bránkovú

žrď, pokutový kop alebo kop zo značky pokutového kopu sa opakuje.

Ak lopta praskne alebo sa poškodí v čase, keď nie je v hre počas výkopu, voľného kopu, pokutového

kopu, kopu z rohu, kopu od bránky alebo vhadzovania lopty spoza postrannej čiary, rozhodca na hru

nadviaže spôsobom, ktorý vyplýva z dôvodu prerušenia hry.

V priebehu stretnutia loptu nemožno vymeniť bez súhlasu rozhodcu.

Rozhodnutia Medzinárodného výboru (IFAB)

Rozhodnutie 1

V súťažných stretnutiach, ktoré riadia FIFA alebo konfederácie, sa môžu používať na hru len

futbalové lopty, ktoré majú jedno z nasledujúcich označení:

- oficiálne logo „FIFA APPROVED“

- oficiálne logo „FIFA INSPECTED“

- logo „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“.

Ak je lopta takto označená, znamená to, že bola otestovaná a spĺňa minimálne technické

požiadavky podľa Pravidla 2. Ďalšie kritériá špecifické pre každé príslušné logo musia byť oznámené

IFAB.

V národných súťažiach členských futbalových zväzov sa môže vyžadovať používanie lôpt, ktoré sú

označené jedným z troch uvedených typov loga.

Rozhodnutie 2

V súťažiach, organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských asociácií,

nie sú na lopte povolené žiadne komerčné reklamy, s výnimkou označenia organizátora súťaže

a autorizovanej značky výrobcu. Rozpis súťaže môže určiť veľkosť a počet takýchto označení.

 

PRAVIDLO 3 POČET HRÁČOV

Počet hráčov

V stretnutí môže hrať za každé družstvo najviac 11 hráčov, pričom jeden z nich musí byť brankárom.

Hra sa nemôže začať, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako 7.

Počet náhradníkov

Oficiálne súťaže

V stretnutiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo národných zväzov môžu byť

nasadení do hry v každom družstve najviac 3 náhradníci. Pravidlá každej súťaže stanovujú, koľko

náhradníkov môže byť na stretnutie nominovaných. Tento počet sa môže pohybovať od 3 (minimum)

do 7 (maximum) hráčov.

Iné stretnutia

V priateľských medzištátnych stretnutiach „A“ družstiev môže byť v družstve nasadených do hry

najviac 6 náhradníkov.

Vo všetkých ostatných stretnutiach môže byť aj väčší počet striedaní, ak sa družstvá na

maximálnom počte striedaní dohodnú vopred a rozhodca je o tom informovaný pred začiatkom

stretnutia.

Ak rozhodca nie je pred stretnutím informovaný alebo sa družstvá nedohodli na maximálnom počte

striedaní, nie je povolený väčší počet striedaní za družstvo ako 6.

Všetky stretnutia

Vo všetkých stretnutiach musia byť mená náhradníkov oznámené rozhodcovi pred stretnutím.

Žiaden náhradník, ktorého meno nebolo oznámené rozhodcovi pred stretnutím, nemôže byť

nasadený do hry.

Procedúra striedania hráčov

Vystriedanie hráča náhradníkom musí spĺňať nasledovné podmienky:

- rozhodca musí byť o zamýšľanom striedaní vopred informovaný

- náhradník môže vstúpiť na hraciu plochu len potom, ak ju striedaný hráč opustil a náhradník

dostane na to pokyn od rozhodcu

- náhradník smie vstúpiť na hraciu plochu len v priestore stredovej čiary v čase, keď je hra prerušená

- striedanie je ukončené vstupom náhradníka na hraciu plochu

- od tohto momentu sa náhradník stáva hráčom a striedaný hráč sa stáva vystriedaným hráčom

- vystriedaný hráč sa nesmie viac zúčastniť na hre

- všetci náhradníci podliehajú autorite a právomoci rozhodcu, bez ohľadu na to, či boli nasadení do

hry alebo nie.

Výmena brankára s hráčom

Ktorýkoľvek hráč z poľa si môže s brankárom vymeniť miesto za predpokladu, ak je rozhodca o tom

informovaný pred výmenou a táto sa uskutoční v prerušenej hre.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu:

- rozhodca preruší hru (hoci nie ihneď, ak taký hráč neovplyvňuje hru v danom okamihu)

- rozhodca hráča napomenie za nešportové správanie a vykáže ho z hracej plochy

- ak bola hra prerušená z tohto dôvodu, pokračuje sa v nej nepriamym voľným kopom v prospech

súpera z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry (v súlade s pravidlom 13).

Ak si hráč vymení miesto s brankárom bez súhlasu rozhodcu v priebehu hry, rozhodca hru z tohto

dôvodu neprerušuje, ale pri najbližšom prerušení hry napomenie hráčov, ktorých sa to týka.

Pri každom inom porušení tohto pravidla je hráč, ktorý sa previnil napomenutý. Na hru sa potom

nadväzuje nepriamym voľným kopom v prospech súpera z miesta, kde sa nachádzala lopta v čase

prerušenia hry (v súlade s pravidlom 13).

Vylúčení hráči a náhradníci

Hráč, ktorý bol vylúčený pred úvodným výkopom, môže byť nahradený iba hráčom zo zoznamu

náhradníkov.

Náhradník, ktorý bol vylúčený pred úvodným výkopom alebo aj potom, ako sa hra začala, nesmie

byť nahradený v zozname náhradníkov v zápise rozhodcu iným hráčom.

 

PRAVIDLO 4 VÝSTROJ HRÁČOV

Bezpečnosť

Hráč nesmie mať na výstroji, ani na sebe nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných

hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov).

Základná výstroj

Základná povinná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí:

- tričko alebo košeľa s rukávmi (ak má pod tým oblečenú spodnú bielizeň, farba jej rukáva musí byť

rovnaká ako hlavná farba trička či košele)

- trenírky (v prípade, že má pod nimi oblečené termonohavice alebo pančuchové nohavice, musia

byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok)

- štulpne

- chrániče holení

- obuv.

Chrániče holení

Chrániče holení musia:

- byť úplne zakryté štulpňami

- byť vyrobené z gumy, plastu alebo iného vyhovujúceho materiálu

- poskytovať primeraný stupeň ochrany.

Farby

Farby dresov oboch družstiev musia byť odlišné:

- navzájom a tiež od farby oblečenia rozhodcu a asistentov rozhodcov

- brankári oboch družstiev musia mať výstroj odlišnej farby od ostatných hráčov, rozhodcu

a asistentov rozhodcov.

Sankcie za porušenie pravidla

V prípade akéhokoľvek porušenia tohto pravidla :

- hra nemusí byť prerušená

- hráča, ktorý porušil pravidlo, vykáže rozhodca z hracej plochy, aby si upravil výstroj

- hráč sa vráti na hraciu plochu pri najbližšom prerušení hry, pokiaľ si už výstroj upravil

- hráč vykázaný z hracej plochy, aby si odstránil nedostatky na svojej výstroji, sa smie vrátiť do hry

len so súhlasom rozhodcu

- rozhodca skontroluje, či je výstroj hráča v súlade s pravidlom predtým, než mu povolí opätovný

vstup na hraciu plochu

- hráč je oprávnený znovu vstúpiť na hraciu plochu iba vtedy, keď je lopta mimo hry.

Ak hráč, ktorý bol vykázaný z hracej plochy z dôvodu porušenia tohto pravidla, opätovne vstúpil

na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, musí byť napomenutý.

Nadviazanie na hru

Ak rozhodca prerušil hru, aby napomenul hráča pre porušenie tohto pravidla, na hru nadviaže

nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná hráč súpera z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry

(v súlade s pravidlom 13).

Rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)

Rozhodnutie 1

Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať heslá alebo reklamy. Základná povinná výstroj

nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské, ani osobné vyhlásenia. Hráč, ktorý si vyzlečie tričko

alebo košeľu, aby odhalil pod ním heslá, prípadne reklamy, bude potrestaný organizátorom súťaže.

Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné

vyhlásenie, potrestá organizátor súťaže alebo priamo FIFA.

 

PRAVIDLO 5 ROZHODCA

Na každé stretnutie musí byť určený rozhodca. V jeho právomoci je uplatňovanie pravidiel futbalu

vo vzťahu k zápasu, na ktorý bol delegovaný.

Právomoci a povinnosti

Rozhodca :

- dbá, aby sa dodržiavali pravidlá futbalu

- riadi stretnutie v spolupráci s asistentmi rozhodcu, prípadne aj s náhradným rozhodcom

- rozhoduje, či lopty určené na hru, zodpovedajú požiadavkám pravidla 2

- dbá o to, aby výstroj hráčov zodpovedala požiadavkám pravidla 4

- meria čas a robí si poznámky o priebehu stretnutia

- neobmedzene uplatňuje právomoc kedykoľvek prerušiť hru, pozastaviť ju alebo aj ukončiť

- preruší hru, ak je hráč podľa jeho názoru vážne zranený. V takom prípade nechá hráča odniesť

z hracej plochy na ošetrenie a potom dá pokyn na pokračovanie v hre. Ošetrený hráč sa môže vrátiť

do hry až potom, keď sa hra znova začala

- ak je hráč, podľa jeho názoru, len ľahko zranený, nechá pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je mimo

hry

- dbá na to, aby hráč s krvácajúcim poranením opustil hraciu plochu. Môže sa znova zúčastniť na hre

až vtedy, keď sa krvácanie zastaví a poranenie sa riadne ošetrí

- neprerušuje hru, ak družstvo, proti ktorému bol spáchaný priestupok, získa výhodu v hre. Ak vidí, že

výhoda nemala v tomto čase predpokladaný výsledok, potrestá pôvodné porušenie pravidiel

- potrestá ťažší priestupok, ak sa hráč dopustí v rovnakom čase viac ako jedného priestupku

- potrestá osobným trestom hráča, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa v súlade s pravidlami

futbalu napomína alebo vylučuje z hry. Nie je jeho povinnosťou potrestať hráča ihneď, ale musí tak

urobiť pri najbližšom prerušení hry

- vykoná akciu voči členom realizačného tímu, ktorí sa nesprávajú zodpovedajúcim spôsobom a smie,

na základe jeho právomocí, vykázať ich z hracej plochy do priestoru vyhradeného pre divákov

- v prípadoch, ktoré sám nevidel, postupuje podľa informácií kvalifikovaných asistentov rozhodcov

- dbá na to, aby na hraciu plochu nevstúpila neoprávnená osoba

- dáva pokyn na pokračovanie hry po každom jej prerušení

- poskytuje príslušným riadiacim orgánom zápis o stretnutí s popisom disciplinárnych sankcií hráčov,

členov realizačných tímov, prípadne ďalších incidentov, ktoré sa udiali pred, počas alebo po

stretnutí.

Rozhodnutia rozhodcu

Rozhodnutia rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich s hrou, vrátane výsledku stretnutia, sú konečné.

Platí to aj v prípadoch, kedy rozhodca rozhodol, či bol alebo nebol dosiahnutý gól.

Rozhodca smie odvolať svoje pôvodné rozhodnutie na základe vlastného uváženia, po informácii od

asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, ale len pokiaľ sa hra znovu nezačala, prípadne kým

stretnutie ešte nebolo ukončené.

Rozhodnutia Medzinárodného výboru (IFAB)

Rozhodnutie 1

Rozhodca (asistent rozhodcu alebo aj náhradný rozhodca) nie je zodpovedný za:

- ľubovoľné zranenie, ktoré utrpí hráč, funkcionár alebo divák

- poškodenie majetku akéhokoľvek druhu

- za škody iného druhu, ktoré utrpel jednotlivec, klub, asociácia, či iná organizácia.

Platí to i vtedy, ak sú alebo by mohli byť spôsobené jeho rozhodnutím (v zmysle pravidiel

a zaužívaných postupov), nevyhnutným pre udržanie kontroly nad hladkým priebehom stretnutia.

Príklady takýchto rozhodnutí :

- stav hracej plochy, či jej okolia, prípadne poveternostné podmienky sú také, že umožňujú, alebo

neumožňujú uskutočniť stretnutie

- predčasné ukončenie stretnutia z ľubovoľného dôvodu

- rozhodnutie týkajúce sa primeraného vybavenia hracej plochy a lopty používanej k stretnutiu

- prerušenie alebo neprerušenie stretnutia z dôvodu zasahovania divákov do priebehu hry alebo

akýkoľvek problém v priestoroch pre divákov

- prerušenie alebo neprerušenie hry z dôvodu potreby odnesenia zraneného hráča na ošetrenie

mimo hracej plochy

- rozhodnutie požiadať, aby bol zranený hráč odnesený z hracej plochy na ošetrenie

- dovolenie alebo nedovolenie hráčovi nastúpiť v určitom oblečení alebo výstroji

- rozhodnutie (ak to vyplýva z jeho kompetencie) dovoliť alebo nedovoliť určitej osobe, skupine,

usporiadateľom, pracovníkom bezpečnosti, fotografom alebo iným zástupcom médií, zdržiavať sa

v blízkosti hracej plochy

- ďalšie rozhodnutia, ktoré môže urobiť v súlade s pravidlami futbalu alebo povinnosťami podľa

smerníc FIFA, konfederácie, či národného zväzu, do ktorého kompetencie stretnutie patrí.

Rozhodnutie 2

Na turnajoch alebo súťažiach, kde je nominovaný aj náhradný rozhodca, musia byť jeho

kompetencie a úlohy v súlade so smernicami, schválenými Medzinárodným výborom pre pravidlá

(IFAB) a sú obsiahnuté v tejto publikácii.

 

PRAVIDLO 6 ASISTENTI ROZHODCU

Povinnosti

Na každé stretnutie sa určujú dvaja asistenti rozhodcu. Ich úlohou je signalizovať:

- že je lopta mimo hry

- ktoré z družstiev je oprávnené vykonať kop od bránky, kop z rohu alebo vhadzovať loptu

- že je hráč mimo hry

- pripravené striedanie

- nešportové správanie alebo inú udalosť, ktorá sa odohrala mimo pozornosti rozhodcu

- priestupky, na ktoré má asistent rozhodcu lepší výhľad ako rozhodca (za určitých okolností sa to

týka aj priestupkov v pokutovom území)

- či sa pri pokutovom kope brankár pohol dopredu skôr, než bolo do lopty kopnuté alebo či lopta

prešla za bránkovú čiaru do bránky.

Spolupráca

Asistenti rozhodcu tiež pomáhajú rozhodcovi viesť stretnutie v súlade s pravidlami.

V určitých prípadoch môžu vstúpiť do hracej plochy a pomôcť pri dodržiavaní vzdialenosti 9,15 m.

V prípade prílišného zasahovania alebo nevhodného správania sa rozhodca zbaví asistenta

rozhodcu jeho povinností a podá o tom správu príslušnému riadiacemu orgánu.

 

PRAVIDLO 7 HRACÍ ČAS

Ak sa družstvá s rozhodcom nedohodli inak, stretnutie trvá dva polčasy po 45 minút. Akákoľvek

dohoda o zmene hracieho času (napríklad skrátenie každého polčasu na 40 minút pre nedostatok

svetla) musí byť urobená pred začiatkom stretnutia a musí byť v súlade s rozpisom súťaže.

Polčasová prestávka

Hráči majú právo na prestávku v polčase. Nemá trvať dlhšie ako 15 minút. Zmena trvania polčasovej

prestávky môže byť vykonaná len so súhlasom rozhodcu. Rozpis každej súťaže musí určovať

maximálnu dĺžku polčasovej prestávky.

Nadstavenie hracieho času

Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru premárnil:

- striedaním

- posudzovaním zranenia hráčov

- odchodom zranených hráčov z hracej plochy

- zdržiavaním hry

- pre iné príčiny.

Nastavenie hracieho času je v kompetencii rozhodcu.

Pokutový kop

Rozhodca musí predĺžiť každý polčas, ak treba vykonať pokutový kop nariadený v normálnom

hracom čase. Rozhodca ukončí polčas alebo stretnutie po skončení akcie pokutového kopu.

Predčasné ukončenie stretnutia

Ak rozhodca ukončí stretnutie pred uplynutím hracieho času z dôvodov, stanovených v pravidlách,

musí sa opakovať, pokiaľ príslušný súťažný poriadok neurčuje inak.

 

PRAVIDLO 8 ZAČIATOK HRY A NADVÄZOVANIE NA HRU

Výkop (definícia)

Výkop je jedným zo spôsobov začiatku hry alebo nadviazania na hru. Hra sa ním začína:

- na začiatku stretnutia

- po dosiahnutí gólu

- na začiatku druhého polčasu

- na začiatku oboch polčasov prípadného predĺženia v pohárovom stretnutí

Priamo z výkopu môže byť dosiahnutý gól.

Procedúra výkopu

Pred začiatkom stretnutia a pred začiatkom predĺženia

Žrebuje sa mincou o polovicu hracej plochy. Družstvo, ktoré vyhralo žreb rozhodne, na ktorú bránku

bude v prvom polčase útočiť. Druhé družstvo začína stretnutie výkopom. Druhý polčas začína

výkopom družstvo, ktoré vyhralo žreb pred stretnutím. Po polčase si družstvá vymenia strany a útočia

na opačné bránky.

Výkop

má prebiehať nasledovne:

- pred výkopom musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy

- hráči družstva, ktoré nemá výhodu výkopu, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty

- lopta musí byť na stredovej značke

- rozhodca dáva signál na vykonanie výkopu

- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe smerom dopredu

- hráč, ktorý vykonal výkop, nesmie zahrať loptu druhýkrát, pokiaľ ju nezahral alebo sa jej nedotkol

iný hráč.

Po dosiahnutí gólu začína hru rovnakým spôsobom hráč toho družstva, ktoré dostalo gól.

Sankcie za porušenie pravidla

Hráč vykonávajúci výkop sa dopúšťa priestupku, keď zahrá loptu, ktorá je už v hre druhýkrát prv,

než sa jej dotkne alebo ju zahrá iný hráč. Za tento priestupok sa nariaďuje nepriamy voľný kop.

Vykonáva ho hráč súperovho družstva z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Pri každom inom porušení tohto pravidla sa výkop opakuje.

Rozhodcovská lopta(definícia)

Ak rozhodca preruší hru z dôvodov, ktoré nevyplynuli z porušenia pravidiel a lopta pred prerušením

neprešla za postrannú alebo bránkovú čiaru, musí rozhodca nadviazať na hru rozhodcovskou loptou.

Procedúra rozhodcovskej lopty

Rozhodca nechá loptu z ruky voľne padnúť na zem v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia

hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá rozhodca loptu padnúť na zem na

čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde

bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Lopta je opäť v hre, len čo sa dotkne zeme.

Sankcie za porušenie procedúry

Rozhodcovská lopta sa musí opakovať:

- ak sa lopty dotkne niektorý hráč skôr, než sa lopta dotkne zeme

- ak lopta opustí hraciu plochu po tom, ako sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku

ktoréhokoľvek hráča.

 

PRAVIDLO 9 LOPTA V HRE A MIMO HRY

Lopta je mimo hry, ak:

- úplne prešla po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú alebo postrannú čiaru

- rozhodca prerušil hru.

Lopta je v hre, ak:

- sa odrazila od bránkovej žrde alebo brvna, prípadne od rohovej zástavky späť na hraciu plochu

- sa odrazila od rozhodcu alebo asistenta rozhodcu, stojaceho na hracej ploche.

 

PRAVIDLO 10 DOSIAHNUTIE GÓLU

Gól sa dosiahne, ak:

- lopta úplne prejde za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom

- v tom čase neboli porušené pravidlá futbalu družstvom, ktoré dosiahlo gól.

Víťazné družstvo

Vyhráva družstvo, ktoré v stretnutí dosiahlo viac gólov. Ak obe družstvá dosiahnu rovnaký počet

gólov alebo nedosiahnu žiadny gól, stretnutie sa skončí nerozhodne.

Pravidlá súťaže

Ak pravidlá súťaže vyžadujú určenie víťaza po vzájomných stretnutiach, odohraných na ihriskách

oboch družstiev, potom sa postupuje podľa zásad, ktoré schválil IFAB. Rozhodujú kritériá

v nasledovnom poradí:

- väčší počet gólov dosiahnutých v stretnutí na ihrisku súpera

- predĺženie hracieho času

- kopy zo značky pokutového kopu.

 

PRAVIDLO 11 HRÁČ MIMO HRY

Postavenie mimo hry

Postavenie mimo hry nie je porušením pravidiel.

Hráč je v postavení mimo hry, ak:

- je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta a predposledný hráč súpera.

Hráč nie je v postavení mimo hry, ak:

- je na vlastnej polovici hracej plochy alebo

- je na úrovni s predposledným brániacim hráčom súpera alebo

- je na úrovni s poslednými dvomi hráčmi súpera.

Hráč mimo hry

Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry, ak v okamihu, keď sa

niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru rozhodcu, aktívne sa zapojí do

hry tak, že:

- ovplyvňuje hru alebo

- ovplyvňuje súpera alebo

- sa pokúša z tohto postavenia získať výhodu.

Hráč nie je mimo hry

Hráč nie je mimo hry, ak dostane loptu priamo:

- z kopu od bránky

- z vhadzovania lopty

- z kopu z rohu.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak je hráč mimo hry, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý vykoná hráč súperovho mužstva

z miesta, kde bolo pravidlo porušené (v súlade s pravidlom 13).

 

PRAVIDLO 12 ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE

Zakázaná hra a nešportové správanie sa trestajú nasledovným spôsobom:

Priamy voľný kop

Rozhodca nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z nasledujúcich

siedmych priestupkov, pričom je považovaný rozhodcom za nedbanlivý, bezohľadný alebo vykonaný

neprimeranou silou:

- kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera

- podrazí alebo sa pokúsi podraziť súpera

- skočí na súpera

- vrazí do súpera

- udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera

- sotí súpera

- pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telo súpera, skôr ako zahrá loptou.

Rozhodca tiež nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného

z nasledujúcich troch priestupkov:

- drží súpera

- pľuvne súpera

- hrá úmyselne rukou (s výnimkou brankára vo vlastnom pokutovom území).

Priamy voľný kop je vykonaný z miesta, kde došlo k priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Pokutový kop

Rozhodca nariadi pokutový kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z vyššie uvedených

priestupkov vo vlastnom pokutovom území bez ohľadu na to, kde bola v tej chvíli lopta, ale za

predpokladu, že bola v hre.

Nepriamy voľný kop

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva, ak sa brankár vo vlastnom

pokutovom území dopustí jedného z nasledujúcich štyroch priestupkov:

- loptu má vo svojich rukách pod kontrolou viac ako 6 sekúnd predtým, ako sa jej zbavil

- dotkne sa lopty rukami znova potom, ako sa jej zbavil, ale predtým, ako sa jej dotkol iný hráč

- dotkne sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč úmyselne prihrá časťou nohy od členka nižšie

- dotkne sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč vhodí priamo z vhadzovania.

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč podľa jeho názoru:

- hrá nebezpečným spôsobom

- bráni súperovi v hre

- bráni brankárovi v zbavení sa lopty v čase, keď ju má v rukách pod kontrolou

- sa dopúšťa iného priestupku, za ktorý rozhodca hráča po prerušení hry napomína alebo vylučuje

a tento priestupok nie je predtým uvedený v pravidle 12.

Nepriamy voľný kop je nariadený z miesta, kde sa priestupok stal (v súlade s pravidlom 13).

Osobné tresty

Na napomínanie hráča, náhradníka a vystriedaného hráča sa používa žltá karta.

Na vylúčenie hráča, náhradníka a vystriedaného hráča sa používa červená karta.

Červenú a žltú kartu smie rozhodca ukázať len hráčovi, náhradníkovi alebo vystriedanému hráčovi.

Rozhodca má právo udeliť osobný trest od momentu, keď vstúpi na hraciu plochu pri nástupe,

až pokiaľ neopustí hraciu plochu po ukončení stretnutia.

Hráč, ktorý sa dopustí priestupku na napomenutie alebo vylúčenie na hracej ploche alebo mimo nej

voči súperovi, spoluhráčovi, rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo inej osobe, bude potrestaný

podľa povahy priestupku.

Napomínanie

Rozhodca hráča napomenie žltou kartou, keď sa dopustí jedného z nasledovných siedmych

priestupkov:

- správa sa nešportovo

- slovami alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu

- sústavne porušuje pravidlá futbalu

- zdržuje opätovné začatie hry

- nedodržuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní kopu z rohu, voľného kopu alebo pri vhadzovaní

- bez súhlasu rozhodcu vstúpi alebo sa vráti na hraciu plochu

- bez súhlasu rozhodcu úmyselne opustí hraciu plochu.

Rozhodca napomenie náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí jedného

z nasledovných priestupkov:

- správa sa nešportovo

- slovami alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu

- zdržuje opätovné začatie hry.

Vylúčenie

Rozhodca vylúči hráča, náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí jedného

z nasledovných siedmych priestupkov:

- hrá surovo

- dopustí sa násilia alebo sa správa hrubo nešportovo

- opľuje súpera alebo inú osobu

- zmarí súperovmu družstvu dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že zahrá

úmyselne rukou (netýka sa to brankára vo vlastnom pokutovom území)

- zmarí súperovmu družstvu vyloženú gólovú príležitosť tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý sa

nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop

- použije pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky alebo gestá

- je napomínaný po druhýkrát v tom istom stretnutí.

Vylúčený hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč musí opustiť blízke okolie hracej plochy a technickú

zónu.

 

PRAVIDLO 13 VOĽNÉ KOPY

Druhy voľných kopov

Voľné kopy rozdeľujeme na priame a nepriame.

Priamy voľný kop

Z priameho voľného kopu je možné dosiahnuť gól len do súperovej bránky. Ak sa lopta z priameho

voľného kopu dostane priamo do vlastnej bránky družstva, ktoré voľný kop vykonalo, je nariadený

kop z rohu v prospech súperovho družstva.

Nepriamy voľný kop

Rozhodca pri nariadení nepriameho voľného kopu zdvihne ruku nad hlavu. Drží ju zdvihnutú až

dovtedy, kým sa po jeho vykonaní hráčom nedotkne lopty iný hráč, prípadne kým nie je lopta mimo

hry.

Po vykonaní nepriameho voľného kopu môže byť gól uznaný len vtedy, ak sa lopty dotkne predtým,

ako sa dostala do bránky, iný hráč.

Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane priamo do súperovej

bránky, rozhodca nariadi kop od bránky.

Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane do vlastnej bránky,

rozhodca nariadi kop z rohu.

Procedúra vykonania voľných kopov

Pri zahrávaní priameho alebo nepriameho voľného kopu musí byť lopta bez pohybu. Lopty sa môže

hráč, ktorý ho vykonal, dotknúť znova len, ak sa jej už dotkol iný hráč.

Voľný kop vo vnútri pokutového územia

Ak brániace družstvo zahráva priamy alebo nepriamy voľný kop zo svojho pokutového územia,

musia byť splnené nasledovné podmienky:

- všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty

- všetci hráči súpera sa musia zdržiavať mimo pokutového územia, až pokiaľ lopta nie je v hre

- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a priamo opustí pokutové územie

- voľný kop nariadený v bránkovom území sa môže vykonať z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri

bránkového územia.

Ak útočiace družstvo zahráva nepriamy voľný kop v súperovom pokutovom území, musia byť

splnené nasledovné podmienky:

- všetci hráči súpera musia byť najmenej 9,15 m od lopty až dovtedy, kým lopta nie je v hre

s výnimkou, keď stoja na vlastnej bránkovej čiare v priestore bránky

- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe

- nepriamy voľný kop nariadený v bránkovom území sa musí vykonať na čiare bránkového územia,

rovnobežnej s bránkovou čiarou, a to z miesta, ktoré je najbližšie k miestu priestupku.

Voľný kop mimo pokutového územia

Ak družstvo zahráva voľný kop mimo pokutového územia, musia byť splnené nasledovné

podmienky:

- všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty, až pokým nie je v hre

- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe

- voľný kop sa zahráva z miesta, kde sa stal priestupok.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak je zahraný voľný kop a súper je bližšie k lopte, ako je vyžadovaná vzdialenosť, voľný sa opakuje.

Ak je voľný kop vykonaný brániacim družstvom z vlastného pokutového územia a lopta neopustila

priamo pokutové územie, voľný kop sa opakuje.

Voľný kop vykonávaný iným hráčom ako brankárom

Ak v čase, keď je lopta v hre, hráč vykonávajúci voľný kop sa lopty dotkne opäť skôr (okrem zahrania

lopty rukami), ako sa jej dotkol iný hráč :

- v prospech súpera je nariadený nepriamy voľný kop, ktorý sa vykoná z miesta priestupku (v súlade

s pravidlom 13).

Ak v čase, keď je lopta v hre, hráč vykonávajúci voľný kop zahrá úmyselne rukami skôr, ako sa jej

dotkol iný hráč:

- v prospech súpera je nariadený priamy voľný kop, ktorý sa vykoná z miesta priestupku (v súlade

s pravidlom 13)

- v prospech súpera je nariadený pokutový kop, ak sa stal priestupok vo vnútri vlastného pokutového

územia.

Voľný kop vykonávaný brankárom

Ak v čase, keď je lopta v hre, sa brankár dotkne lopty opäť (okrem zahrania rukami) skôr, ako sa jej

dotkol iný hráč:

- v prospech súpera je nariadený nepriamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13)

Ak v čase, keď je lopta v hre, brankár zahrá úmyselne s loptou rukami, skôr ako sa jej dotkol iný hráč:

- je nariadený priamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal mimo pokutového

územia brankára (v súlade s pravidlom 13)

- je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal v pokutovom

území brankára (v súlade s pravidlom 13).

 

PRAVIDLO 14 POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop sa nariaďuje proti družstvu, ktorého hráč sa vo vlastnom pokutovom území dopustí

jedného z desiatich priestupkov, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop a priestupky sa stanú v čase,

keď je lopta v hre.

Priamo z pokutového kopu sa môže dosiahnuť gól.

Ak je pokutový kop nariadený na konci jedného z polčasov alebo na konci predĺženého hracieho

času, rozhodca musí nadstaviť čas, aby sa pokutový kop mohol vykonať.

Postavenie lopty a hráčov pri pokutovom kope

Lopta musí stáť na značke pokutového kopu.

Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop musí byť jasne známy.

Brankár brániaceho družstva musí byť na bránkovej čiare v bránke, otočený tvárou k hráčovi

zahrávajúcemu pokutový kop, až pokiaľ nie je kopnuté do lopty.

Ostatní hráči sa musia zdržiavať:

- na hracej ploche

- mimo pokutového územia

- za značkou pokutového kopu

- najmenej vo vzdialenosti 9,15 m od značky pokutového kopu.

Procedúra vykonania pokutového kopu

Musia byť rešpektované nasledovné podmienky:

- rozhodca dá signál na vykonanie pokutového kopu, až keď hráči zaujmú postavenie v súlade s

pravidlom

- hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, musí loptu kopnúť dopredu

- tento hráč nesmie zahrať loptu po druhý raz, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč

- lopta je v hre, ak je do nej kopnuté a smeruje dopredu.

Ak sa zahráva pokutový kop v priebehu hry alebo v nadstavenom čase po uplynutí stanoveného

hracieho času alebo sa jeho vykonanie opakuje, rozhodca uzná gól, ak prv, ako lopta prejde za

bránkovú čiaru do bránky, dotkne sa:

- jednej alebo oboch bránkových žrdí, bránkového brvna, či brankára.

Rozhodca rozhodne, kedy je akcia pokutového kopu ukončená.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak rozhodca dá pokyn na vykonanie pokutového kopu a predtým, než je lopta v hre, nastane jedna

z nasledovných situácií:

Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop poruší pravidlo

- rozhodca nechá pokutový kop vykonať

- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do brány, gól neplatí, pokutový kop sa opakuje

- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop

v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.

Brankár brániaceho družstva poruší pravidlo

- rozhodca nechá pokutový kop vykonať

- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná

- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.

Spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší pravidlo

- rozhodca nechá pokutový kop vykonať

- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky gól neplatí, pokutový kop sa opakuje

- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop

v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.

Hráč brániaceho družstva poruší pravidlo

- rozhodca nechá pokutový kop vykonať

- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná

- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.

Hráči brániaceho i útočiaceho mužstva porušia pravidlo

- pokutový kop sa opakuje.

Ak po zahraní pokutového kopu:

Hráč, vykonávajúci pokutový kop sa dotkne lopty znova skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (s výnimkou,

ak zahrá rukami):

- rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Hráč vykonávajúci pokutový kop zahrá úmyselne rukou znova skôr, ako sa jej dotkne iný hráč:

-rozhodca hru preruší a nariadi priamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Loptu zasiahne počas pohybu na bránku cudzie teleso:

- pokutový kop sa opakuje.

Lopta sa odrazí od brankára, od bránkovej žrde alebo brvna do hracej plochy a potom ju zasiahne

cudzie teleso:

- rozhodca preruší hru

- nadviaže na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde ju zasiahlo cudzie teleso. Ak cudzie teleso

zasiahlo loptu v bránkovom území, rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového

územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou na mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v čase

prerušenia hry.

 

PRAVIDLO 15 VHADZOVANIE LOPTY

Vhadzovanie lopty je spôsob nadviazania na hru. Loptu vhadzuje na hraciu plochu niektorý z hráčov

toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný predtým, ako lopta úplne prešla

za postrannú čiaru po zemi alebo vzduchom.

Priamo z vhadzovania nemožno dosiahnuť gól.

Procedúra vhadzovania

V momente vhodenia lopty musí vhadzujúci hráč:

- byť obrátený tvárou do hracej plochy

- stáť časťou obidvoch chodidiel na postrannej čiare alebo za ňou

- držať loptu obidvomi rukami

- vhodiť loptu spoza hlavy a ponad ňu

- vhodiť loptu z miesta, kde prešla za postrannú čiaru mimo hracej plochy

Všetci hráči súpera musia byť v momente vhadzovania minimálne 2 m od miesta, kde sa

vhadzovanie vykonáva.

Lopta je v hre, keď sa dostane na hraciu plochu.

Hráč, ktorý vhadzoval loptu, sa jej smie znova dotknúť, len ak sa jej už dotkol iný hráč.

Sankcie za porušenie pravidla

Vhadzovanie vykonané iným hráčom ako brankárom

Ak vhadzujúci hráč zahrá na hracej ploche s loptou druhý raz skôr, ako sa jej dotkol iný hráč (okrem

prípadu, ak sa dotkne lopty rukou):

- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop (v súlade

s pravidlom 13).

Ak vhadzujúci hráč zahrá na hracej ploche úmyselne rukou skôr, ako sa lopty dotkne iný hráč:

- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop (v súlade

s pravidlom 13)

- rozhodca preruší hru a nariadi pokutový kop, ak sa priestupok stal v pokutovom území

vhadzujúceho hráča.

Vhadzovanie vykonané brankárom

Ak vhadzujúci brankár zahrá na hracej ploche s loptou druhý raz skôr, ako sa jej dotkol iný hráč

(okrem prípadu, ak sa dotkne lopty rukou):

- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop (v súlade

s pravidlom 13).

Ak vhadzujúci brankár zahrá na hracej ploche úmyselne rukou skôr, ako sa lopty dotkne iný hráč:

- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop (v súlade

s pravidlom 13)

- rozhodca preruší hru a z miesta kde bolo porušené pravidlo nariadi nepriamy voľný kop, ak sa

vhadzujúci brankár dopustil priestupku vo vlastnom pokutovom území (v súlade s pravidlom 13).

Ak hráč súpera nešportovo ruší vhadzujúceho hráča alebo mu prekáža vo vhadzovaní:

- rozhodca hráča súpera napomenie za nešportové správanie.

Pri každom inom porušení pravidla

- vhadzovanie opakuje hráč súperovho družstva.

 

PRAVIDLO 16 KOP OD BRÁNKY

Kop od bránky je spôsob nadviazania na hru.

Nariaďuje sa, keď:

- lopta prejde úplne za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu

- posledným hráčom, ktorý sa lopty dotkol bol hráč útočiaceho družstva

- pokiaľ nie je dosiahnutý gól v súlade s pravidlom 10.

Z kopu od bránky môže byť dosiahnutý gól, ale iba do súperovej bránky.

Procedúra kopu od bránky

Kop od bránky je vykonaný v súlade s pravidlom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- kop od bránky vykoná hráč brániaceho družstva z ktoréhokoľvek miesta v bránkovom území

- hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia brániaceho družstva, pokým sa lopta

nedostane do hry

- hráč, vykonávajúci kop od bránky nesmie zahrať s loptou druhý raz prv, kým sa jej nedotkne iný hráč

- lopta je v hre, ak je kopnutá z pokutového územia priamo do hracej plochy.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak lopta neopustí priamo pokutové územie smerom so hracej plochy, kop od bránky sa opakuje.

Kop od bránky zahrávaný iným hráčom ako brankárom

Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu druhý raz potom, ako je v hre, ale prv ako sa jej

dotkol iný hráč (s výnimkou, ak zahrá loptu rukou):

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13).

Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom, ako je v hre, ale

prv, ako sa jej dotkol iný hráč:

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13)

- rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území

hráča, ktorý vykonával kop od bránky.

Kop od bránky zahrávaný brankárom

Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu po druhý raz potom ako je v hre, ale prv, ako sa

jej dotkol iný hráč (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou):

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13).

Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre,

ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč:

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13)

- rozhodca nariadi z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, ak bolo porušené

pravidlo v pokutovom území brankára, ktorý vykonával kop od bránky.

V prípade iného porušenia pravidla sa kop od bránky opakuje.

 

PRAVIDLO 17 KOP Z ROHU

Kop z rohu je spôsob nadviazania na hru.

Kop z rohu je nariadený, ak:

- lopta úplne prejde za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu

- loptu naposledy zahral hráč brániaceho družstva

- gól nie je dosiahnutý, v súlade s pravidlom 10.

Priamo z kopu z rohu môže byť dosiahnutý gól, ale len do súperovej bránky.

Procedúra kopu z rohu

Kop z rohu je vykonaný v súlade s pravidlom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- lopta musí ležať v rohovom štvrť kruhu, bližšie k miestu, kde lopta predtým prešla za bránkovú čiaru

- pri kope z rohu sa nesmie porušiť zvislé postavenie rohovej zástavky

- pokiaľ lopta nie je v hre, hráči brániaceho družstva musia dodržať minimálnu vzdialenosť 9,15 m od

rohového oblúka

- lopta musí byť zahraná hráčom útočiaceho družstva

- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe

- hráč, zahrávajúci kop z rohu môže druhý raz zahrať s loptou až, keď sa jej dotkne iný hráč.

Sankcie za porušenie pravidla

Kop z rohu, zahrávaný iným hráčom ako brankárom

Ak hráč, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej

dotkol iný hráč:

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13).

Ak hráč, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale

skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13)

- rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území

hráča, ktorý vykonával kop z rohu.

Kop z rohu zahrávaný brankárom

Ak brankár vykonávajúci kop z rohu zahrá loptu druhý raz potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej

dotkol iný hráč (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou):

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13).

Ak brankár, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale

skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:

- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera

(v súlade s pravidlom 13)

- rozhodca nariadi z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, ak bolo porušené

pravidlo v pokutovom území brankára, ktorý vykonával kop z rohu.

V prípade iného porušenia pravidiel sa kop z rohu opakuje.

 

KRITÉRIÁ URČUJÚCE VÍŤAZA Z JEDNÉHO STRETNUTIA ALEBO Z DVOCH STRETNUTÍ HRANÝCH

SYSTÉMOM „DOMA-VONKU“

Ak pravidlá súťaže vyžadujú určiť víťaza po nerozhodnom výsledku, môžu sa využiť tri spôsoby:

- góly dosiahnuté na ihrisku súpera

- predĺžený hrací čas

- kopy zo značky pokutového kopu.

Góly dosiahnuté na ihrisku súpera

Ak sa súťaž hrá systémom „doma - vonku“, pravidlá súťaže môžu určiť, že ak je celkové skóre po

druhom stretnutí rovnaké, každý gól dosiahnutý na ihrisku súpera sa počíta dvojnásobne a tak sa

rozhodne o víťazovi dvojzápasu.

Predĺžený hrací čas

Ak nie je o víťazovi rozhodnuté v riadnom čase, pravidlá súťaže môžu určiť, aby sa po skončení

riadneho času hrali ďalšie dva rovnaké časové úseky s hracím časom najviac po 15 minút, pri dodržaní

podmienok stanovených pravidlom 8.

Kopy zo značky pokutového kopu a spôsob ich vykonania

Procedúra:

- rozhodca vyberie bránku, na ktorú sa budú kopy vykonávať

- rozhodca vykoná za prítomnosti kapitánov družstiev žrebovanie. Kapitán, ktorý vyhrá žreb sa

rozhodne, či jeho družstvo vykoná kop na bránku ako prvé alebo druhé v poradí

- rozhodca si vedie poznámky o priebehu akcie kopov zo značky pokutového kopu

- obe družstvá vykonajú po 5 kopov

- kopy vykonávajú družstvá striedavo

- ak pred ukončením celej série 5 kopov obomi družstvami, jedno z družstiev dosiahne toľko gólov,

ako druhé už nemôže dosiahnuť, kopy sa už ďalej nevykonávajú

- ak obe družstvá po vykonaní 5 kopov dosiahnu rovnaký počet gólov alebo nedosiahnu žiadny gól,

akcia kopov pokračuje ďalej, vždy po jednom kope z každého družstva, až kým jedno z družstiev

nedosiahne pri rovnakom počte kopov o jeden gól viac

- brankár, ktorý sa počas akcie kopov zraní a nie je schopný pokračovať ako brankár, môže byť

vystriedaný za podmienky, že jeho družstvo predtým nevyužilo maximálny počet striedaní daných

pravidlami súťaže

- iba hráči, ktorí boli na hracej ploche do konca stretnutia, vrátane predĺženia, sú oprávnení zúčastniť

sa akcie kopov zo značky pokutového kopu

- každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva.

Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával

- oprávnený hráč si môže vymeniť miesto s brankárom kedykoľvek počas vykonávania kopov zo

značky pokutového kopu

- len oprávnení hráči a rozhodcovia majú povolené zostať na hracej ploche počas vykonávania kopov

zo značky pokutového kopu

- všetci hráči, s výnimkou hráča vykonávajúceho kop a oboch brankárov, musia byť počas

vykonávania kopov v stredovom kruhu

- brankár ako spoluhráč aktéra kopu musí v tej chvíli zostať na hracej ploche mimo pokutového

územia, v ktorom sa kopy vykonávajú a to v mieste, kde čiara pokutového územia pretína bránkovú

čiaru

- ak má jedno družstvo po skončení hry, pred akciou kopov, vyšší počet hráčov ako družstvo súpera,

musí znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov súperovho družstva

- rozhodca sa musí pred začiatkom akcie kopov zo značky pokutového kopu presvedčiť, že

v stredovom kruhu sa nachádza rovnaký počet hráčov, ktorí budú vykonávať kopy.

 

TECHNICKÁ ZÓNA

Na štadiónoch, kde sú k dispozícii miesta pre lavičky náhradníkov sa vyznačuje technická zóna podľa

nižšie uvedených podmienok. Hoci veľkosť a umiestenie technickej zóny na jednotlivých štadiónoch

sa môže odlišovať, nasledovné odporúčania majú všeobecnú platnosť:

- technická zóna sa rozprestiera 1 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti

1 m od postrannej čiary

- odporúča sa, aby táto zóna bola označená

- pravidlá súťaže určujú počet osôb, ktoré sa môžu zdržiavať v technickej zóne

- osoby v technickej zóne musia byť označené pred začiatkom stretnutia v súlade s pravidlami súťaže

- iba jedna osoba je oprávnená dávať svojim hráčom pokyny z technickej zóny

- tréner a ostatné osoby sa musia zdržiavať v technickej zóne okrem výnimočných okolnosti, keď

napríklad fyzioterapeut (masér) a lekár vstupujú s povolením rozhodcu na hraciu plochu, aby

zhodnotili zranenie hráča

- tréner a ostatné osoby zdržiavajúce sa v technickej zóne sa musia správať zodpovedným spôsobom.

NÁHRADNÝ ROZHODCA A NÁHRADNÝ ASISTENT ROZHODCU

V súlade s pravidlami súťaže môže byť na stretnutie delegovaný náhradný rozhodca. Môže zastúpiť

niektorého z delegovaných rozhodcov, ak ten nemôže z akéhokoľvek dôvodu ďalej vykonávať svoju

funkciu a pokiaľ nie je delegovaný aj náhradný asistent rozhodcu. Spolupracuje po celý čas

s rozhodcom.

Pred začiatkom súťaže musí príslušný riadiaci orgán určiť, či v prípade, že rozhodca nebude môcť

ďalej vykonávať svoju funkciu, prevezme ju náhradný rozhodca alebo prvý asistent rozhodcu

a náhradný rozhodca bude ďalej pôsobiť vo funkcii asistenta rozhodcu.

Náhradný rozhodca má aj tieto kompetencie a úlohy:

- na požiadanie rozhodcu pomáha pri vybavovaní administratívnych úloh pred, počas i po stretnutí

- v priebehu stretnutia asistuje pri striedaniach hráčov

- kontroluje výstroj náhradníkov pred ich vstupom na hraciu plochu. Ak ich výstroj nie je v súlade

s pravidlami futbalu, informuje o tom rozhodcu

- kontroluje výmenu lôpt, pokiaľ je to potrebné. Ak je potrebné v priebehu stretnutia vymeniť loptu,

zabezpečuje na pokyn rozhodcu inú loptu. Tým sa minimalizujú časové straty z tohto dôvodu

- pomáha rozhodcovi pri kontrole hry v súlade s pravidlami. Rozhodca však má právo rozhodnúť

s konečnou platnosťou o všetkých udalostiach súvisiacich s hrou

- po stretnutí má povinnosť podať riadiacemu orgánu správu o nešportovom správaní alebo o iných

udalostiach, ktoré unikli pozornosti rozhodcu a asistentov rozhodcu, o čom však musí upovedomiť

rozhodcu a jeho asistentov

- informuje rozhodcu o nevhodnom správaní sa ktorejkoľvek osoby zdržiavajúcej sa v technickej zóne.

V súlade s pravidlami súťaže môže byť tiež delegovaný náhradný asistent rozhodcu. Je povinný

nahradiť iba asistenta rozhodcu, ktorý nemôže pokračovať v stretnutí alebo nahradiť náhradného

rozhodcu, ak si to situácia vyžaduje.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Hello, did you receive my offer?

(Kaylamew, 22. 3. 2019 0:45)

Hello, did you receive my offer?
from2325214cv

 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< november / 2020 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 36285
Mesiac: 752
Deň: 30